Cookie Consent by Privacy Policies Generator website sugestie

Matt Metal

Matt Metal

Matt Metal
Stronę aktualnie przegląda: 468 użytkowników
Ogłoszeń w serwisie: 366200
Godzina: 08:04
 • foto
  PACZKI DO POLSKI UK - PRZEPROWADZKI DO P...
 • foto
  SKUP METALI KOLOROWYCH , SKUP ZLOMU ,
 • foto
  Transport Zmarlych z zagranicy - uslugi ...
 • foto
  POLSKI PRAWNIK W UK - MCKENZIE FRIENDS &...
 • foto
  PACZKI DO POLSKI LONDYN - PRZEPROWADZKI ...
 • foto
  Przewozy na lotniska
 • foto
  Polski mortgage  Londyn |kredyty na dom ...
 • foto
  SKUP METALI KOLOROWYCH LONDYN, SKUP ZLOM...
 • foto
  Polskie biuro księgowe
 • foto
  Wywoz Smieci !!! Oferuje Matt Metal Ltd
Aktualności Polonia24
Promocja polskiej kultury w Londynie - wnioski z badań dr hab. Pauliny Rojek-Adamek i dr Aldony Guzik z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Promocja polskiej kultury w Londynie - wnioski z badań dr hab. Pauliny Rojek-Adamek i dr Aldony Guzik z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Działalność kulturalna i artystyczna Polonii za granicą odgrywa istotną rolę w utrzymaniu polskiej tożsamości, wzmacnianiu więzi społecznych oraz budowaniu mostów między Polską a diasporą. Przede wszystkim, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, wystaw, koncertów czy festiwali, Polonia utrwala swoje korzenie i przekazuje wartości kulturowe kolejnym pokoleniom. Ponadto przyczynia się do zwiększenia świadomości o Polsce na świecie. To także szansa na wymianę kulturową i budowanie mostów międzykulturowych, co może przyczynić się do zacieśnienia relacji między Polską a społecznościami polonijnymi. Działalność kulturalna za granicą jest więc nie tylko ważnym narzędziem zachowania polskości w diasporze, ale również sposobem na promocję Polski (w tym budowanie Polskiej Marki) oraz zacieśnianie więzi między krajem a obywatelami mieszkającymi poza granicami. W ubiegłym roku Pani dr Aldona Guzik, dostrzegając moją pracę na rzecz promocji kultury Wielkiej Brytanii, zaprosiła mnie do udziału w wywiadzie pogłębionym na tenże temat. Jednocześnie miałam możliwość wskazania innych osób (szczególnie artystów, ale także przedstawicieli instytucji), których wkład w podejmowanie tego rodzaju aktywności jest nieoceniony. Zapraszam do zapoznania się z genezą i przebiegiem badań, a także płynącymi z nich wnioskami. Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz: W pierwszej kolejności chcę zapytać, co zdecydowało o podjęciu badań nad popularyzacją polskiej kultury w Londynie? Aldona Guzik: Nasz projekt, w ramach którego pracowali dr hab. M. Dzięglewski, prof. UKEN (kierownik projektu), dr hab. P. Rojek-Adamek, prof. UKEN, dr hab. A. Dąbrowski, prof. UKEN, dr G. Dutka, dr hab. R. Marzęcki, prof. UKEN i dr M. Gońda, a także ja, wpisuje się w dokumenty strategiczne na poziomie rządowym, poszczególnych ministerstw oraz dokumenty wypracowane w ramach działalności Międzyresortowego Zespołu ds. Promocji RP. Ponadto odpowiada na realne zapotrzebowanie podmiotów zaangażowanych w promocję kultury za granicą, gdyż uzupełnia lukę związaną ze zdiagnozowanymi deficytami. Deficyty te były wielokrotnie formułowane, w szczególności w raporcie MKiDN po Kongresie Kultury (2009) oraz w raportach z dwóch kontroli przeprowadzonych przez NIK (2002, 2019). Pomimo znacznej poprawy, wciąż nie rozwiązane pozostają niektóre mankamenty organizacji promocji polskiej kultury za granicą. Czy można je doprecyzować? Paulina Rojek-Adamek: Są to w szczególności: brak spójności i koordynacji w działaniach i ich rozproszenie, brak rzetelnych i trafnych narzędzi oraz wskaźników pomiaru skuteczności działań promocyjnych, szczątkowość baz wiedzy zawierających informacje o możliwościach promocyjnych w poszczególnych krajach i regionach. Deficyty te składają się na niewielką rozpoznawalność Marki Polska, a co za tym idzie – polskiej kultury wśród mieszkańców Europy oraz innych regionów świata, nawet wśród najbliższych sąsiadów. Aldona Guzik: Dotychczasowa organizacja promocji kultury polskiej nie uwzględniała w pełni wszystkich aktorów, którzy mogą pełnić istotną rolę w tym procesie: stowarzyszeń twórców/polonijnych, artystów, członków polskiej diaspory, liderów opinii publicznej, influencerów. Dotychczas nie utworzono cyfrowych narzędzi, które wspierałyby podmioty zaangażowane w promocję kultury za granicą w ich działaniach, tak aby były one zbieżne z wypracowanymi dokumentami. Istnieje wiele portali internetowych dedykowanych promocji polskiej kultury prowadzonych przez m.in. Instytut Adama Mickiewicza (culture.pl) czy MSZ (poland.pl). Wśród tego typu portali wskazać należy strony Instytutów Polskich, czy instytutów branżowych poświęcone poszczególnym obszarom kultury i sztuki np. Instytutu Książki. Portale te jednak nie zawierają wskazówek, które odpowiadałyby na pytanie: w jaki sposób skutecznie promować polską kulturę za granicą, aby służyła ona podtrzymywaniu tożsamości kulturowej Polaków za granicą i budowaniu Marki Polska. Wiedza taka potrzebna jest przede wszystkim w odniesieniu do kluczowych obszarów kultury, które najczęściej stanowią przedmiot promocji: literatury, filmu, teatru i sztuk wizualnych. Rozumiem, że badania, które Panie prowadzą, mają zmienić ten stan rzeczy? Paulina Rojek-Adamek: Celem projektu jest upowszechnienie narzędzi wspierających spójną promocję polskiej kultury na arenie międzynarodowej w oparciu o dotychczasową diagnozę jej deficytów, badania terenowe i koncepcję Marka Polska na drodze współpracy naukowców z otoczeniem społeczno-gospodarczym (Instytutami Polskimi, branżowymi, stowarzyszeniami, przedstawicielami diaspory polskiej, administracją i twórcami). Jaką rolę pełni Ministerstwo Edukacji i Nauki w badaniu? Aldona Guzik: MEiN jest projektodawcą i finansuje nasze działania w ramach realizowanego projektu „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających promocję polskiej kultury za granicą”. Finanse pochodzą z budżetu państwa w ramach programu o nazwie „Nauka dla Społeczeństwa”. Środki MEiN. Obok Wielkiej Brytanii, badania skupiają się na Niemczech i USA. Dlaczego taki wybór? Paulina Rojek-Adamek: Wybór tych trzech krajów podyktowany był czterema czynnikami. Przede wszystkim demograficzny i liczebność polskiej populacji w danym państwie. W Niemczech żyje przeszło 704 tys. Polaków; w Stanach Zjednoczonych 404 tys., zaś w Wielkiej Brytanii 678 tys. Dodatkowo wskazać należy na bardzo dużą populację osób pochodzenia polskiego – i co za tym idzie – promocję polskiej kultury wśród i poprzez kolejne generacje Polaków. W przypadku USA grupa ta obejmuje blisko 9 mln osób. Wskazać należy na wagę czynników historycznych i długą historię emigracji Polaków do Niemiec i USA, jako głównych kierunków polskiej emigracji. Aldona Guzik: Przypadek Wielkiej Brytanii zawiera zarówno element historyczny (emigracja powojenna, „solidarnościowa”) jak też i element współczesny (dynamiczny napływ Polaków po akcesji Polski do UE). Po trzecie, wskazać należy na możliwość uchwycenia w wytypowanych krajach sposobów promocji polskiej kultury i postaw względem Polski wśród różnych typów i generacji. Po czwarte, wytypowane kraje pozwalają na uwzględnienie w badaniu trzech zupełnie odmiennych kontekstów kulturowych i politycznych, co pozwoli na zbudowanie uniwersalnych narzędzi wspierających promocję polskiej kultury. Wszystkie wybrane kraje należą do krajów partnerskich w świetle polityki zagranicznej Polski. Jakie są Pań wrażenia wrażenia związane z życiem kulturalnym Polonii w Londynie? Aldona Guzik:Przebywałam w Londynie w ramach projektu już dwukrotnie. Odwiedziłam miejsca, które zajmują się polską kulturą np. POSK, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Polską Macierz Szkolną i wiele innych, jak również rozmawiałam z wieloma osobami, które są promotorami polskiej kultury za granicą. Jestem pod wrażeniem tego, co dzieje się w samym Londynie; oprócz słynnego już Polish Heritage Day odbywa się tam wiele wydarzeń odgórnych i oddolnych, które pokazują „innym”, jak bogatą i ciekawą kulturę mają Polacy. Wiele wydarzeń odbywa się w POSKu przy współudziale przedstawicieli Polonii, którzy sami wychodzą z takimi inicjatywami np. Fale Dunaju na Tamizie. Londyńsko-Wiedeńskie Impresje Artystyczne – wydarzeni, które współorganizowała Pani z Remim Juśkiwiczem przy wsparciu Ambasady RP w Londynie. Jakie wnioski płyną z przeprowadzonych przez panie wywiadów pogłębionych z przedstwicielami instytucji kulturalnych w Londynie oraz twórcami? Paulina Rojek-Adamek: Wnioski te można podzielić na kilka obszarów. Jeśli chodzi o rozwiązania systemowe, ujęłabym je następująco: Podmioty zaangażowane w promocję polskiej kultury nie tworzą spójnego, komplementarnego i funkcjonalnego systemu instytucjonalnego, ich działalność nie jest w pełni skoordynowana; Obieg informacji i komunikacja pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w promocję polskiej kultury (pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami pozarządowymi i niezależnymi twórcami) jest nieefektywna; Wśród badanych podmiotów dostrzec można podział na te, które ukierunkowane są głównie na promocję kultury polskiej wśród mieszkańców danego kraju (np. Instytuty Polskie) i te – zdecydowanie liczniejsze – które swoje działania adresują do Polonii i Polaków za granicą (np. stowarzyszenia polonijne); Podmioty zaangażowane w promocję kultury za granicą (w szczególności organizacje pozarządowe i niezależni twórcy) są w dużym stopniu niedofinansowane. Niezależni polscy twórcy kultury są wyłączeni z systemowego wsparcia swojej działalności; Reprezentanci wielu podmiotów oddolnych (twórcy, stowarzyszenia) nie posiadają wystarczającej wiedzy oraz know-how w zakresie możliwości realizacji działań promocyjnych za granicą. Często podejmują działania na zasadzie prób i błędów, czasem wykorzystując dobre praktyki u innych podmiotów; Podmioty administracji publicznej, które wyznaczają priorytetowe cele działań i programów grantowych wspierających promocję polskiej kultury za granicą często cechuje brak znajomości realiów związanych z obiegiem kultury, prowadzeniem działalności gospodarczej czy kulturą organizacyjną w danych krajach; Ograniczeniem dla podmiotów promujących polską kulturę jest: brak zaangażowanych liderów i zasobów kadrowych, antagonizmy pomiędzy organizacjami (generacyjne, związane z przynależnością do danej „fali migracyjnej”, społeczno-kulturowe, polityczne, natury osobistej); Potencjał Polonii jako ambasadorów polskiej kultury nie jest w pełni wykorzystywany w założeniach i działaniach podmiotów administracji publicznej. A jeśli chodzi o proces promocji polskiej kultury za granicą? Aldona Guzik: W tej kwestii sformułowałyśmy następujące konkluzje: Kultura polska rozumiana jest przez badanych na dwa sposoby: (1) jako zbiór treści i zasobów, wytworów (dzieła, twórcy), które stanowią o istocie polskości; (2) jako część kultury europejskiej/światowej, która ją odzwierciedla, wzbogaca lub uzupełnia; Pojęcie „promocji kultury polskiej” za granicą rozumiane jest przez większość respondentów jako budowanie rozpoznawalnej i silnej marki na arenie międzynarodowej. Niektórzy respondenci odrzucają je jako nietrafne w stosunku do obszaru, jakim jest kultura, która – ich zdaniem – nie powinna być traktowana na równi z „towarem” czy „produktem”; Ważnym celem działań promocyjnych jest pokazanie pozytywnego wizerunku Polaków w lokalnych społecznościach, co ma wzmacniać więzi sąsiedzkie z innymi etnicznie i kulturowo zbiorowościami; Działania promocyjne obejmują zarówno tzw. kulturę wyższą (F. Chopin, C.K. Norwid, O. Tokarczuk, R. Polański), jak też i kulturę popularną (muzyka disco-polo, stand-up); Działania promujące polską kulturę rzadko są połączone z promocją innych obszarów, takich jak: turystyka czy gospodarka (usługi i produkty); Główne kanały komunikacji, które wykorzystują badani to: (1) media społecznościowe, (2) media polonijne, (3) tradycyjna reklama w przestrzeni miejskiej (plakaty, witryny sklepowe), (4) sieć kontaktów osobistych, (5) parafie polskie za granicą, (6) festiwale. Rzadko w celu promocji wykorzystuje się media zagraniczne głównego nurtu; Podmioty zaangażowane w promocję polskiej kultury za granicą są słabo usieciowione, a poziom kooperacji pomiędzy nimi często ma charakter fasadowy; Podmioty zaangażowane w promocję kultury nie prowadzą badań w zakresie skuteczności i efektów ich działań promocyjnych. Paulina Rojek-Adamek: Jeśli chodzi o wnioski w zakresie promocji polskiej kultury adresowanej do Polonii i Polaków za granicą i brzmią one następująco: Podmioty ukierunkowane na publiczność polonijną często cechuje ekskluzywność, brak otwartości na odbiorcę niepolskiego; Promocja polskiej kultury często stanowi drugorzędny cel działalności podmiotów polonijnych, nie ma charakteru intencjonalnego, w wielu przypadkach wydarzenia kulturalne traktowane są jako „oprawa” czy „tło” wydarzeń o charakterze politycznym czy gospodarczym; Motywem promocji są postaci czy wydarzenia, które są „łącznikami” między dwoma krajami. Ukazuje się przede wszystkim wspólnotę doświadczeń i pozytywnych skutków wzajemnych relacji (kooperacji) w obszarze historii, twórczości czy nauki (np. polscy i brytyjscy naukowcy współpracujący przy maszynie Enigma); Formy i treści działań promocyjnych nie zawsze są dostosowane do młodszych odbiorców (drugiego pokolenia polskich imigrantów – nacisk na przeszłość, historię, tradycyjne formy i język przekazu); System edukacji polonijnej opierający się na szkołach sobotnich nie zapewnia uczniom poznania w pełni języka polskiego i nabycia kompetencji kulturowych, a tym samym ukształtowania tożsamości narodowej/polskiej; Za najbardziej skuteczne działania na rzecz promocji polskiej kultury wśród publiczności zagranicznej uznać należy inicjatywy, które: - mają charakter inkluzywny (adresowane są do wszystkich mieszkańców danego miasta/regionu/dzielnicy), - uwzględniają kontekst kulturowy, język przekazu, kanały komunikacji oraz potrzeby mieszkańców danego kraju, - łączą elementy kultury polskiej z elementami kultury danego kraju zrozumiałymi dla odbiorców zagranicznych (np. taką wspólną platformą mogą być postacie historyczne, czy twórcy polscy powiązani z danym miejscem), - angażują twórców lokalnych (np. aktorów w przedstawieniu polskiego reżysera, - angażują polskich twórców zamieszkałych w danym kraju w roli swoistych „tłumaczy” kodów kulturowych i łączników międzykulturowych, - mają charakter cykliczny. Bardzo dziękuję za rozmowę, szczegółowe omówienie badań oraz kwestii promocji polskiej kultury w Londynie. rozmawiała:  Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz (kuchniawolosiewicz.blogspot.com) Dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UKEN- w swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się tematyką designu, szczególnie aspektem społecznie odpowiedzialnego projektowania i rolą zawodową projektantów. Publikowała m.in. w czasopismach Polish Sociological Review, Kultura Popularna, Humanizacja Pracy. Autorka książki Designerzy. Rola zawodowa projektanta w oglądzie socjologicznym (2019) oraz współredaktorka tomu Drafts from Sociology of Design. Introduction to Discussion (2016). Brała udział w stażach zagranicznych, m.in. Cardiff Metropolitan University (UWIIC) in Wales – National Centre for Product Design and Research (PDR) oraz Royal College of Art, Londyn UK, Work and City Lab of the Helen Hamlyn Centre for Design. Pełnia funkcję eksperta w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oceniającego projekty w ramach PO PW Działanie 1.4 Wzór na konkurencję oraz recenzenta tekstów naukowych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Od 2010 r. zawiązana także współpracą z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Dr Aldona Guzik – socjolog, doktor nauk humanistycznych. Studia magisterskie i doktoranckie ukończyła w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowiec, badacz i dydaktyk. Interesuje się socjologią kultury, socjologią komunikowania i mediów, PR, socjotechniką i zagadnieniami opinii publicznej. Specjalizuje w się w badaniach jakościowych (m. in. analiza dyskursu, analiza przekazów multimodalnych). Członkini zespołu realizującego projekt Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających promocję polskiej kultury za granicą 2022-2024 (w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa).Czytaj na www.polonia24.uk
Polonia24.uk
Pracuj.uk: Platforma, Która Łączy Pracodawców i Pracowników
Pracuj.uk: Platforma, Która Łączy Pracodawców i Pracowników
W dzisiejszym dynamicznym świecie, poszukiwanie odpowiedniego zatrudnienia lub znalezienie idealnego pracownika może być wyzwaniem. W odpowiedzi na te potrzeby powstały różne platformy rekrutacyjne, z których jedną z najbardziej popularnych w Wielkiej Brytanii jest Pracuj.uk. Ta innowacyjna platforma zrewolucjonizowała proces poszukiwania pracy i rekrutacji, oferując zarówno pracodawcom, jak i pracownikom efektywne narzędzia do znalezienia idealnego dopasowania. Pracuj.uk to internetowy portal rekrutacyjny, który łączy w sobie bazę ofert pracy z narzędziami wyszukiwania i prezentacji ofert. Jednym z głównych atutów Pracuj.uk jest liczba dostępnych ofert pracy w Anglii. Platforma gromadzi oferty z różnych sektorów i poziomów zawodowych, co pozwala użytkownikom znaleźć propozycje dopasowane do ich umiejętności, doświadczenia i oczekiwań. Bez względu na to, czy ktoś szuka stałego zatrudnienia, praktyki zawodowej czy też pracy tymczasowej, Pracuj.uk stanowi cenne źródło informacji. Narzędzia wyszukiwania są jednym z kluczowych elementów, które wyróżniają Pracuj.uk spośród innych platform. Użytkownicy mogą precyzyjnie definiować kryteria poszukiwanej pracy, takie jak lokalizacja, branża czy wynagrodzenie. To pozwala skoncentrować się na ofertach, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom i oczekiwaniom. Dla pracodawców Pracuj.uk oferuje również szereg korzyści. Mogą oni zamieszczać ogłoszenia o pracę bezpłatnie, dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych Dodatkowym atutem Pracuj.uk jest dbałość o jakość ofert. Portal stawia na transparentność i rzetelność informacji prezentowanych w ogłoszeniach o pracę. Dzięki temu użytkownicy mogą być pewni, że oferty są aktualne i rzetelne, co zwiększa efektywność procesu rekrutacyjnego. Pracuj.uk to także społeczność skupiona wokół tematyki praca w UK. Portal oferuje artykuły, poradniki oraz informacje na temat rynku pracy i rozwoju zawodowego w Londynek praca. To miejsce, gdzie zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą zdobyć cenne wskazówki dotyczące kariery, rekrutacji czy zarządzania zespołem. W dzisiejszych czasach, gdy tempo życia jest coraz szybsze, a rynek pracy Wielkiej Brytanii stawia nowe wyzwania, platformy rekrutacyjne, takie jak Pracuj.uk, stają się niezastąpionym narzędziem dla wszystkich szukających pracy oraz pracodawców poszukujących odpowiednich kandydatów. Innowacyjne podejście, bogata baza ofert i zaawansowane narzędzia wyszukiwania sprawiają, że Pracuj.uk to nie tylko portal rekrutacyjny, ale prawdziwe centrum możliwości zawodowych.Czytaj na www.polonia24.uk
Polonia24.uk
Inspirujący portert polskiej artystki i pisarki, Róży Wigeland ze Scarborough
Inspirujący portert polskiej artystki i pisarki, Róży Wigeland ze Scarborough
Niezwykła artystka i autorka, która nie przestaje zaskakiwać swoim talentem i pasją do życia. Jest twórczynią asamblaży i kolaży; za pomocą sztuk plastycznych wyraża swe myśli, emocje i przemyślenia. Ale to tylko jedna strona tej fascynującej osobowości. Róża Wigeland jest też pisarką, felietonistką, wydawczynią, a jej literacka twórczość obejmuje zarówno non-fiction, jak i literaturę motywacyjną. Nie można także zapomnieć o miłości, którą obdarza sztukę współczesną, wzbogacającą jej życie i stanowiącej źródło inspiracji. Zapraszam do, cechującego się filozoficznym minimalizmem, świata artystki wielowymiarowej, której twórczość i życiowa historia są źródłem inspiracji dla wielu osób na całym świecie. Róża Wigeland – twórczyni asamblaży i kolaży, pisarka, felietonistka oraz wydawczyni. Autorka książek non-fiction: -„Gastronautka” (2017, wznowienie 2022) o codziennej pracy w branży gastronomicznej, -„Mentalistka” (2021), która stanowi zbiór felietonów napisanych na przestrzeni ośmiu lat na podstawie życia w kilku europejskich krajach, -„Następny krok” (2023), czyli poradnik motywacyjny dla kobiet na zakrętach życia. Współtwórczyni portalu publicystyczno-kulturalnego „Emigraniada”. Feministka. Przedsiębiorczyni. Obywatelka Europy, mieszkająca obecnie w Anglii nad Morzem Północnym. Matka dwojga dorosłych dzieci, partnerka, siostra i przyjaciółka. Kobieta (lat 56), która po wielu życiowych tragediach urodziła się na nowo, zostawiając za sobą poprzednie życie i ojczyznę, gdyż przestała się z nią rozumieć. Miłośniczka sztuki współczesnej. Agnieszka: KREATORKA, miłośniczka KAWY i KAPELUSZY – czy jest więcej słów rozpoczynających się na literę „k”, którymi można określić Ciebie i Twój świat?   Róża: Mój świat jest przede wszystkim kobiecy, czyli pełen zapachów, porządkowania, gotowania, opieki nad domem i rodziną, ale też bezwzględnej walki o byt tego wszystkiego, co sama stworzyłam i zbudowałam. W moim świecie króluje kreatywność na każdym polu i w każdym aspekcie życia – od zwykłych porządków, poprzez twórczość artystyczną i literacką, po rozwiązywanie problemów (zarówno tych codziennych, jak i tych, od których zależy ludzkie życie). Kawa i kapelusze to miłe akcenty, które nadają rozpoznawalność, tak jak i kolaże czy kartki okolicznościowe, które tworzę. Jednak to kwota na koncie zapewnia mi dach nad głową, wyżywienie i opierunek. Jestem realistką do bólu, twardo stąpam po ziemi i nie daję się zawstydzać stwierdzeniami, że pieniądze nie są ważne, ponieważ liczy się tylko dobre serce i praca na rzecz innych. Żeby dawać, muszę najpierw mieć. Do tego wszystkiego dołożyłabym jeszcze książki, które i czytam, i piszę. Są to dla mnie jedne z nielicznych rzeczy, które uprzedmiotowiają ludzkie myśli. Działasz twórczo w różnych dziedzinach sztuki. Czy któraś z nich jest Ci najbliższa? Nie. Przechodzę swobodnie z jednej aktywności do drugiej. One się ze sobą zazębiają i wypełniają mi dzień. Jeżeli nie mogę dobierać kolorów czy ich odcieni w pracy wizualnej, ponieważ brakuje mi dziennego światła, mogę włączyć komputer i pisać. Zawsze mogę coś robić. Czytając Twój krytyczny artykuł na temat malarstwa abstrakcyjnego, a także wiedząc, iż jesteś autorką książek non-fiction, zastanawiam się, jaka filozofia życiowa jest Ci najbliższa? Najpierw należy się małe wyjaśnienie. Mój artykuł na portalu „Emigraniada”, który byłaś uprzejma tutaj przytoczyć, nie krytykuje malarstwa abstrakcyjnego jako takiego, gdyż ten rodzaj twórczości akurat jest jednym z moich ulubionych i bardzo go cenię, ale swoistej niedorzeczności w tej abstrakcji, gdzie każe mi się podziwiać kilka kresek czy plam i dorobiony do nich przeintelektualizowany bełkot, który rozumie kilka osób na świecie. Albo nie rozumie, ale się do tego nie przyznaje. Wiem, ponieważ próbowałam dopytać, dowiedzieć się, zrozumieć i odpowiedzieć na bardzo często zadawane sobie pytanie: „Dlaczego?”. Odpowiedź, że się po prostu nie znam na wielkiej sztuce, mnie nie satysfakcjonuje. Jako odbiorczyni sztuki czuję się zlekceważona płótnem zamazaną czarną czy niebieską farbą i określeniem, że to „obecność wysokiej prawdy filozoficznej, która powiąże mnie z tragedią, ekstazą i wzniosłością oraz bezpośrednio odzwierciedli fundamentalną naturę ludzkiego dramatu”. To, że jakiś dyrektor galerii, muzeum, marszand czy kurator wystawy twierdzi, że dzieło jest wielkie, gdyż namalował je ktoś już uznany i mający dorobek artystyczny, nie znaczy, iż ja też mam je uznać za wielkie. Zatem i ja sprostuję, gdyż musiałyśmy się nie zrozumieć. Przyjmując teorię krytyki[1] z rozważań Jacka Kurpińskiego, dopowiem tylko, iż miałam na myśli krytycyzm (który niewątpliwie cechuje Twój artykuł), a nie autokrytycyzm.  I tu się muszę zgodzić. Krytycyzm towarzyszy mi całe życie. Gdybym mówiła i pisała, co tak naprawdę myślę o wszystkich i wszystkim byłabym nie do zniesienia dla otoczenia. A co z tą filozofią życiową?  Jest nieskomplikowana i stara się unikać zarówno tragedii jak i ekstazy. Jest niewyszukana, a zawiera się w dwóch sentencjach: „Zwycięzca nigdy rezygnuje, rezygnujący nigdy nie zwycięża” oraz „Tylko ode mnie zależy, czy będę uboższa o dzień, który minął, czy bogatsza o to, czego w nim dokonałam”. Mam też kilka zasad: nigdy się nie poddaję, staram się nie udzielać rad niepytana o nie i nie mam zapędów do naprawiania całego świata, gdyż uważam, że wystarczy go nie psuć. Cokolwiek robię, czynię to tak, by pod swoją pracą z dumą się podpisać. Pięknie powiedziane. A teraz wróćmy do literatury. Jesteś pisarką oraz  właścicielką wydawnictwa Roza Wigeland – Creative. Tak, jestem autorką trzech książek: „Mentalistka”, która jest zbiorem felietonów; „Gastronautka” – o mojej pracy gastronomicznej w trzech europejskich krajach; „Następny krok” – poradnik motywacyjny dla kobiet na zakrętach życia oraz współautorką czwartej, będącej zapisem rozmowy o Reymoncie i „Chłopach” z Andrzejem Smoleniem w setną rocznicę nadania Nobla, a która właśnie jest w opracowaniu redakcyjnym i jeszcze nie posiada tytułu. Wszystkie książki wydane są (lub będą) w zarejestrowanym, polskim wydawnictwie w Wielkiej Brytanii i dystrybuowane poprzez sklep on-line na mojej stronie internetowej. Zrobiłam to, by moje publikacje, dzięki brytyjskiemu ISBN, były widoczne dla polskich oraz angielskich bibliotek i księgarń, które zaopatrują swoje półki również w polskojęzyczne pozycje. Uważam także, że tutaj znajduje się mój ośrodek życia, tutaj mieszkam, tworzę, pracuję i naturalną koleją rzeczy jest działanie według brytyjskiego prawa, które zresztą jest bardzo sprzyjające takim małym przedsiębiorcom jak ja. Książek innych autorów nie wydaję, ale nie wykluczam tego. Chcę się najpierw nauczyć robienia tego doskonale na swoich pozycjach, zanim zaproponuję taką opcję komukolwiek innemu. To bardzo odpowiedzialna praca, obwarowana specyficznym prawem autorskim, własności intelektualnej oraz majątkowym. W książce każda kropka, nazwisko, rysunek czy znaczek jest ważne i ma swoje podstawy. Wyprodukować książkę jest dość łatwo. Opublikować ją z należytą starannością i z poszanowaniem wszelkich praw już takie proste nie jest. A i tak najtrudniejsza w niej jest dystrybucja i sprzedaż. Tych ostatnich ciągle się jeszcze uczę. Kolaże – kolejny element Twojej artystycznej układanki... Latem opowiadałaś o nich podczas Londyńskich Spotkań Autorskich – Juśkiewicz&Zeller.  Jeśli dobrze zapamiętałam, zaczęłaś je tworzyć jako podarunki dla przyjaciół? A także jako przedmioty sztuki użytkowej z tymi samymi motywami graficznymi pod okładki książek. Pozazdrościłam Shrekowi i Harry’emu Potterowi, że (oprócz filmów) istnieje wiele gadżetów tematycznych i pomyślałam: „Dlaczego moje książki nie miałyby mieć czegoś takiego?”. Do pierwszej książki zamówiłam różne rzeczy u polskich artystek-rękodzielniczek; między innymi filiżankę i chusteczniki wykonała pod moje projekty artystka z Lipiec Reymontowskich. Później nastąpił Brexit i kilka spraw się skomplikowało. Pomyślałam, że sama spróbuję coś wykonać i okazało się, iż całkiem dobrze mi to wychodzi. Na początku nawet nie wiedziałam, że moje prace nazywają się: asamblaż albo kolaż. Określiłam je – na własny użytek – obrazami przestrzennymi. Dopiero mniej więcej po roku, czytając czasopismo artystyczne, natrafiłam na opis podobnych dzieł. Moje prace nie wyczerpują oczywiście definicji tych pojęć ze świata artyzmu, ale ignoruję to. Usprawiedliwiam się, że artystce wolno więcej. Najważniejsze, że podobają się moim odbiorcom i mam coraz więcej indywidualnych i spersonalizowanych zamówień. Czy często można spotkać Cię na wydarzeniach artystycznych, na których pokazujesz swoją twórczość? Na pewno rzadziej niż bym chciała. Każde takie wydarzenie pochłania mnóstwo pracy. Mam to szczęście jako artystka, że sporo sprzedaję i na każde targi muszę przygotować nowe prace związane z tematyką czy porą roku. Do wykonania potrzeba materiałów, farb, wykrojników, ramek, opakowań – wszystko trzeba wyszukać, kupić, wykreować, a to z kolei zajmuje mnóstwo czasu. Wiąże się też z działaniami marketingowymi, prowadzeniem strony internetowej ze sklepem, obecnością w social mediach. Pracy, tej niewidocznej dla mojego odbiorcy, jest przynajmniej dwa razy więcej niż stricte twórczej. Nie zapominajmy, że oprócz tego mam swoją zwykłą pracę zawodową w gastronomii, piszę felietony i inne teksty do portalu publicystyczno-kulturalnego „Emigraniada”, prowadzę dom, mam partnera, opiekuję się ciężko chorą córką i chociaż raz w roku chcę odwiedzić syna mieszkającego w Irlandii; o siostrach rozsianych po Europie nawet nie wspominam. Moją twórczość sprzedają obecnie trzy sklepy i dwa hotele w Scarborough i tam też można te prace podejrzeć. Kolejnym etapem będzie chyba wystawa w galerii artystycznej. Ale najpierw muszę znaleźć moce przerobowe na zapełnienie chociaż jednej ściany, a na to w najbliższych miesiącach się nie zanosi. Póki nie dokończę projektów, które już zaczęłam. „Meet The Makers” to chyba jedne z Twoich ulubionych targów artystycznych? Dodajmy, że odbywają się nad brzegiem Morza Północnego w Scarborough, gdzie mieszkasz. Na te targi zostałam zaproszona po swoim pierwszym pokazie w centrum handlowym z okazji Dnia Kobiet. Nie spodziewałam się wtedy, że to może być dla mnie osiągalne. Trafiłam na mentorkę z Yorkshire in Bussines, która pomagała kobietom przekształcać ich hobby w dochodowy biznes. Dowiedziałam się, czego mi brakuje, na co powinnam zwrócić uwagę i o co zadbać. Ona przekazała mnie dalej, poleciła innym osobom. Na samych targach podpatrzyłam też innych twórców, a i oni sami udzielili mi kilku cennych wskazówek. Nie wiem, czy te targi są moimi ulubionymi, gdyż nie zdążyłam jeszcze poznać zbyt wielu innych, ale zostałam tam otoczona opieką, odbywają się w pięknym hotelu tuż przy południowej zatoce i sama organizatorka jest niezwykle energiczną, cudowną kobietą. Skoro jest dobrze, to po co zmieniać? Kiedy czytam Twoje wpisy na Facebooku, stanowiące zachwyt nad tym kawałkiem świata, który stał się Twoim domem, w pełni Cię rozumiem. Nie byłam jeszcze w Scarborough, choć planowałam i w końcu dotrę. Widziałam jednak wiele zdjęć oraz reportaż BBC o tym zakątku Wielkiej Brytanii. Zakochałam się w Scarborough od pierwszego przyjazdu i w niecałe trzy miesiące przeprowadziłam się tutaj. Nie żałowałam tej decyzji ani przez sekundę. Miejsce ma swoje mankamenty: przez większość roku wieje, pada, jest ciemno i zimno. Życie w miasteczku zamiera po południu, a takich wysokich rachunków za ogrzewanie w życiu nie płaciłam. Ale codziennie spaceruję, patrząc na fale i plażę, słucham krzyku mew oraz wdycham cudowny morski zapach. Czy miejsce, w którym mieszkasz, wpływa na Twoją twórczość? Czy motyw morza przenika na karty książek lub do Twoich miniaturowych dzieł sztuki? Inspiruję się morzem, ale sam motyw przenika dość rzadko. Póki co, oczywiście. Bardzo trudno oddać jego niesamowitość i piękno. Nie wychodzi mi, ciągle wydaje się, że to nie to. Nie znalazłam jeszcze odpowiedniego środka wyrazu. Jest zbyt tajemnicze, nieopisane i nieprzeniknione. Ten wpływ morza to raczej spokój, piękne widoki, niespieszne życie codzienne. Wystarcza mi, że je widzę, słyszę i czuję. Reszta dzieje się poza nim. Jakie są Twoje artystyczne plany na przyszłość i marzenia? Prowadzę obecnie życie, o którym kiedyś nawet nie śmiałam marzyć, więc nie wiem, o czym miałabym jeszcze śnić. Wszystkiego nauczyłam się sama: żyć bez stresów i problemów, umiejętności pracy na każdym stanowisku w gastronomii, pisania i wydawania książek, tworzenia artystycznego, nowoczesnych technologii. Obieram cele i do nich dążę, i... zwykle je osiągam. Tworzę plan, który konsekwentnie realizuję. Wierzę w siebie. Po drodze wydarza się mnóstwo rzeczy, których nie wymyśliłabym i staram się nie przegapiać szansy na rozwój. Robię, co mogę i na co mam wpływ. Korzystam z każdej wyciągniętej w moją stronę ręki, przychylności, zaproszenia do współpracy czy propozycji. Cieszę się z tego, co mam i co już osiągnęłam. Resztę pozostawiam przyszłości. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę Ci „morza” sukcesów oraz realizacji wszystkich poczynionych planów. autor: Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz https://kuchniawolosiewicz.blogspot.com/ [1] Kurpiński J., Krytyka sztuki. Problemy, błędy i zasady, „Wiadomości ASP”, nr 83. https://emigraniada.com/ to portal kulturalno-publicystyczny dla emigrantów (i nie tylko). Jego celem jest bycie spoiwem, które łączy "jednostki w grupy o podobnym sposobie myślenia i doświadczeniu". Znajdziecie tutaj kulturalne "smaczki" z zakresu wielu dziedzin artystycznych: książka, film, muzyka czy malarstwo. Pojawiają się także m.in. relacje z wydarzeń kulturalnych w Wielkiej Brytanii oraz analizy krytyczne wytworów sztuki. Stronę tworzą polscy emigranci. Przekazywane treści opierają się "naturalnie na tym, co wyniesione z ojczyzny – język, kultura, historia [...] Bez chwytliwych artykułów, bez gonienia za sensacją i bez prowokacji". Redaktorem naczelnym jest Andrzej Smoleń. Czytaj na www.polonia24.uk
Polonia24.uk
Czy poezja śpiewana może brzmieć rockowo? Premiera singla pt. "Kotek" Remiego Juśkiewicza z Londynu
Czy poezja śpiewana może brzmieć rockowo? Premiera singla pt. "Kotek" Remiego Juśkiewicza z Londynu
W nocy 5-tego listopada, kiedy koty wychodzą na polowanie, na YouTubie miała miejsce premiera najnowszej, rockowo-bluesowej, piosenki Remiego Juśkiewicza pod przewrotnym tytułem. Kotek. https://www.youtube.com/watch?v=3lb5jUvdBOk Opowiada ona w żartobliwy sposób o życiu tych zwierząt, choć odbiorca z pewnością początkowo przekonany będzie, iż mowa o obdarzonym niezwykłym urokiem osobistym mężczyźnie i jego swobodnym stylu życia, w tym podejściu do relacji damsko-męskiej. Ta subtelna forma satyry jest swego rodzaju alegorią, czego nie kryje autorka słów, krakowska poetka, obecnie mieszkająca w Wielkiej Brytanii, Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz. https://kuchniawolosiewicz.blogspot.com/ Tekst utworu sprawia wrażenie, jakby opisywał życie kota, ale jednocześnie zawiera w sobie aluzje do zachowań mężczyzn. Dzięki temu zabiegowi potrafi bawić i zaskakiwać słuchaczy, wykorzystując metafory oraz ludyczne odniesienia do ludzkiego istnienia. Dramaturgię potęguje bardzo energetyczny i momentami charczący wokal Remiego, co dodaje trochę realizmu tej historii o kotku, który nie uznaje kompromisów. Remi Juśkiewicz to muzyk, kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista, wokalista i czasami również poeta, od 20 lat mieszkający w Londynie. Od dzieciństwa związany ze środowiskiem scenicznym i estradą. Skończył studia na wydziale Songwriting’u, czyli pisania piosenek, w West London University oraz studia magisterskie w Kingston University w Londynie, na wydziale Produkcji Muzycznej (MMus in Production of Popular Music Course). Remi jest kompozytorem wielu piosenek, które są owocem bliskiej współpracy z poetami mieszkającymi w Polsce i na emigracji, głównie z Wielkiej Brytanii. Od trzech lat, z powodzeniem prowadzi w Internecie na żywo, swoją autorską audycję artystyczno-rozrywkową pod nazwą Remiza. Jest laureatem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Sanremo Senior 2022. https://www.facebook.com/RemiSongwriter https://www.youtube.com/@remijuskiewicz5448 W nagraniach singla udział wzięli: Remi Juśkiewicz – wokal (nagrany przez Remiego Juśkiewicza w Studio London), Robert Madziarz (RobGitarnik) – gitary, bas, instrumenty klawiszowe, programowanie loop & drums. Aranżacja, produkcja, mix i mastering to dzieło niezawodnego muzyka i producenta muzycznego, współpracującego z wieloma artystami, Roberta Madziarza (Sound Travel Studio, www.facebook.comSoundTravelStudio), którego rify gitarowe i solówki nadają charakteru kompozycji; są zadziorne i porywające tak, jak mają to w swej naturze koty. https://www.facebook.com/RobGitarnikOfficial Projekt graficzny okładki singla wykonał artysta, Wiesław Fałkowski na podstawie obrazu malarki, Doroty Górczyńskiej-Bacik.Czytaj na www.polonia24.uk
Polonia24.uk
Polscy artyści z Londynu wystąpią na XI Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej"
Polscy artyści z Londynu wystąpią na XI Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej"
Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej to majestatyczny taniec kultury, gdzie polskie akcenty splatają się z dźwiękami wileńskich ulic, tworząc harmonię, która napełnia dusze mieszkańców i gości Wilna. To szlachetne wydarzenia, podczas których teatr, muzyka, literatura i sztuka plastyczna ukazują swój magiczny blask. W tych chwilach artystycznego uniesienia serca, tętniące polskim duchem, odnajdują swoje miejsce, a kultura staje się  wiązką światła w ciemnościach, przypominając, że tradycja oraz nowoczesność mogą współistnieć w doskonałej symbiozie. To również most łączący dwie kultury, polską i litewską, gdzie idea dialogu i zrozumienia dominuje nad podziałami. Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej stanowią ukłon w stronę różnorodności kulturowej, która otwiera serca i umysły, przyczyniając się do tworzenia bogatszego krajobrazu kulturowego na ziemi litewskiej. W tym roku po raz kolejny Polskę reprezentować będzie Dorota Górczyńska-Bacik i Remigiusz Juśkiewicz.  Ze szczegółowym programem wydarzenia można zapoznać się na stronie TVP Wilno: https://wilno.tvp.pl/73661248/xi-miedzynarodowy-festiwal-teatralny-wilenskie-spotkania-sceny-polskiej Dorota Górczyńska-Bacik — urodziła się w 1980 roku w Olkuszu. Polska poetka aktorka teatralna i flmowa, malarka, scenarzystka i autorka tekstów piosenek. Założycielka, a obecnie dyrektorka i reżyser Teatru Katharsis w Anglii. Jako malarka i członek Berkhamsted Art Society w Wielkiej Brytanii, od lat prezentuje swoje obrazy na licznych wystawach. Jej obrazy stanowią ilustrację wielu okładek książek, a także i płyt. 35 Obecnie jej prace można oglądać na Międzynarodowej wystawie malarstwa na KREATORZY KULTURY w Galerii Dziesiątka u Roberta Tondery. Członkini Grupy Artystycznej KaMPe w Londynie; uczestniczka projektu poetycko-muzycznego Remi&Falko w Londynie; występowała na deskach Teatru Syrena działającego przy POSK w Londynie; interpretator poezji w grupie poetyckiej Kształty Słów. Uczestniczka międzynarodowych festiwali poetyckich i teatralnych: Maj nad Wilią — Wilno 2018, Monowschód — Wilno 2018, Festiwalu Teatralnego — Wilno 2019, 2021, 2022 Festiwalu Poezji Słowiańska Brosza — Londyn/Czechowice Dziedzice 2019. Wyróżniona nagrodą w Konkursie na POLONIJNEGO ARTYSTĘ ROKU pt. Kreatorzy uczuć i wyobraźni 2022 i 2023 w ramach III Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej. Mieszka w Anglii. Jej wiersze ukazały się drukiem w autorskich tomikach, które również zilustrowała Moje manowce 2017, 114 Decybeli Ciszy 2018, Grafika Myśli 2020, NIE-DOPASOWANA 2023, a także w licznych antologiach krajowych i zagranicznych. Publikuje w czasopismach polskojęzycznych wydawanych na Wyspach Brytyjskich, w Kanadzie jak i w Internecie. Remigiusz Juśkiewicz - muzyk, kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista, wokalista i czasami również poeta, od 20 lat mieszkający w Londynie. Od dzieciństwa związany ze środowiskiem scenicznym i estradą. Skończył studia na wydziale Songwriting’u, czyli pisania piosenek, w BIMM The British and Irish Modern Music Institute w Londynie oraz studia magisterskie w Kingston University w Londynie, na wydziale Produkcji Muzycznej (MMus in Production of Popular Music Course). Remi jest kompozytorem wielu piosenek, które są owocem bliskiej współpracy z poetami w Polsce i na emigracji, głównie w Wielkiej Brytanii. Od trzech lat, z powodzeniem prowadzi w Internecie na żywo, swoją autorską audycję artystyczno-rozrywkową pod nazwą REMIZA. Jest laureatem trzeciej nagrody Międzynarodowego Festiwalu Sanremo Senior 2022, odbywającego się we Włoszech.     Czytaj na www.polonia24.uk
Polonia24.uk
ReklamaZmień miasto
Region:   GREATER LONDON

Firmy - Usługi (22491)
Odszkodowania -Prawo Insurance (1751) Finanse - Księgowość (609) Fryzjerstwo- Kosmetyka- Tipsy (623) Taxi - Przewóz osób (1260) Komputery-Polska Telewizja - CCTV (776) Zdrowie - Medycyna (670) Budowlane-Remontowe-Stolarnie (2311) Szukam transportu do/z Polski (212) Transport - Przeprowadzki (5446) Oferuję transport do/z Polski (3426) Naprawy - Autoserwis (452) Reklama- Poligrafia- Multimedia (494) Szkolenia-Edukacja-Tłumaczenia (953) Turystyczne - Hotelowe (99) Pomoc domowa-AuPair-Cleaning (514) Tatuaże - Body Piercing (55) Sklepy- Restauracje- Gastronomia (127) Krawieckie- Szewskie- Jubilerskie (86) Fotografia - Videofilmowanie (139) Ogłoszenia Dla Domu i Ogrodu (199) Wypożyczalnie (54) Inne Firmy - Inne Usługi (2074) Sklepy internetowe (128) Zakład pogrzebowy, transport zwłok UK (1)
Oferty Pracy (17361)
Fryzjerstwo - Kosmetyka -Tipsy (653) Kierowcy-Transport-Autoservice (1913) Medycyna - Opieka zdrowotna (1068) Gastronomia i Hotelarstwo (1984) Księgowość-Marketing (177) Finanse - Ubezpieczenia - Prawo (89) Kadry - Szkolenia - Edukacja (84) Budownictwo i Remonty (3816) Sprzedaż - Obsługa klienta (1015) Produkcja - Magazyny (1904) Inżynieryjne i techniczne (398) Turystyka i wypoczynek (24) Pomoc domowa-Cleaning-AuPair (1852) IT- Komputery - Elektronika (51) Rolnictwo i Ogrodnictwo (58) Praca tymczasowa - dodatkowa (466) Inne Ogłoszenia Pracy (1809)
Przyjaciele-Randki (5090)
Wyznania (15) Przyjaźń przez internet (229) Poszukuję pewnej osoby (154) Kobieta szuka mężczyzny (800) Mężczyzna szuka kobiety (3892)
Towarzyskie UK 18+ (187123)
18+Polecane ogłoszenia ❤️ (8) 18+Współpraca ❤️ (1) 18+Konsumpcyjne (1325) 18+Sprzedam-Kupię (346) 18+Szukam sponsorki-NO ESCORT (1437) 18+Szukam sponsora-NO ESCORT (6127) 18+Para szuka/ Pary szukam (8782) 18+Mężczyzna szuka Kobiety (17661) 18+Mężczyzna szuka mężczyzny (11241) 18+Kobieta szuka Kobiety (709) 18+Kobieta szuka mężczyzny (120719)
Oferty Mieszkań (12125)
Pokój/Łóżko - na krótko (98) Miejsce w pokoju (310) Pokoje 1os. - wynajmę (4819) Pokoje 2os. - wynajmę (4586) Pokój, 2 łóżka lub więcej (141) Studio Flat, Kawalerka (1201) Dom/Mieszkanie - 1 sypialnia (314) Dom/Mieszkanie - 2 sypialnie (295) Dom/Mieszkanie - 4 i więcęj (83) Dom/Mieszkanie - 3 sypialnie (171) Lokale komercyjne (44) Sprzedam nieruchomości (63)
Motoryzacyjne (1783)
Usługi motoryzacyjne (338) Samochody osobowe (1019) Samochody dostawcze (93) Motocykle - Skutery - Rowery (63) Części i akcesoria - Elektronika (97) Przyczepy i Naczepy (9) Kupię samochód - pojazd (84) Zamienię (1) Pojazdy uszkodzone (12) Pozostałe ogłoszenia (67)
Społeczność (1240)
Mama szuka mamy (152) Drobne - pytania - hobby (50) Sport - partnerzy do gry (92) Zespoły - muzycy - djs (137) Zgubiono - znaleziono (10) Podróże - Wspólne wyjścia (166) Korepetycje - Nauka (np.tańca) (195) Dobrzy ludzie pomóżcie (274) Pozostałe ogłoszenia (164)
Imprezy / Koncerty (162)
Imprezy -Koncerty -Wydarzenia (162)
Praca - Kandydaci (2392)
Podejmie współpracę (119) Budownictwo i Remonty (1075) Kierowcy-Transport-Autoservice (233) Gastronomia i Hotelarstwo (106) Produkcja - Magazyny (82) Księgowość-Marketing (13) Pomoc domowa-AuPair-Cleaning (218) Uroda - Opieka zdrowotna (42) Sprzedaż - Obsługa klienta (36) Finanse - Ubezpieczenia - Prawo (8) Inżynieryjne i techniczne (32) Kadry - Szkolenia - Edukacja (24) IT- Computers - Electronics (24) Turystyka i wypoczynek (4) Praca - Kandydaci z Polski (66) Praca / Kandydaci-Inne (310)
Mieszkanie-Szukam (643)
Pokoju / Miszekania / Domu (643)
Firmy z Polski (184)
Hotele, pensjonaty, kwatery, spa (7) Wypożyczalnie samochodów / jachtów (1) Biura turystyczne, wycieczki, wakacje (2) Przychodnie lekarskie, Stomatolog , Medycyna (9) Kursy, Szkolenia, Edukacja (17) Pożyczki , Kredyty hipoteczne, Finanse (12) Sklepy, Hurtownie , Handel (30) Poligrafia , Reklama , WWW (32) Inne (74)
Dobre bo Polskie (112)
Polskie sklepy (72) Polskie kluby - puby (2) Polskie restauracje (8) Polskie Kościoły Polskie Szkoły (13) Polskie organizacje (17)
Sprzedam/Kupię (3608)
Business do Sprzedania (153) RTV - AGD (279) Meble - Wyposażenie domu (1332) Wszystko dla dziecka (219) Sport - rekreacja (124) Gry- DVD- Muzyka-Książki-Foto (107) Uroda - Kosmetyki (133) Narzędzia - Materialy (230) Bilety - Karnety (81) Telefony -GPS- Elektronika (224) Odzież - obuwie - akcesoria (222) Sprzęt audio - instrumenty (44) Antyki - biżuteria - kolekcje (65) Komputery i akcesoia (199) Kupię (150)
Stuff za darmo (345)
Oddam za darmo (211) Przyjmę za darmo (134)
Zwierzaki (2120)
Psy i koty (1800) Akwariowe (61) Inne zwierzaki (143) Akcesoria dla zwierząt (12) Oddam (104)
Reklama
 
Matt Metal


Matt Metal

Angolia.co.uk - Kopiowanie zabronione.

Copyright © 2009 - 2023 www.angolia.co.uk | Kopiowanie zabronione!

Polski portal bezpłatnych ogłoszeń |Ogłoszenia Londyn | Praca Londyn | Pokoje w Londynie | Ogłoszenia Towarzyskie | Prawnicy w UK